Miaoulia Festival 2021

Date

Miaoulia 2021 – “From Darkness to Light”

• Director: Dimitris Kouroumbalis
• Artistic director: Frosso Korrou
• Video mapping: Stathis Mitsios
• Videos: Grigoris Panopoulos
• Music: Kostas Xenopoulos
• Choir conductor: Christina Poupalou
• Cast: Maximos Moumouris, Pavlos Golemis
Reading actors: Konstantinos Avarikiotis, Alexandra Aidini, Dimitris Kouroumbalis, Loukia Michalopoulou, Manolis Mavromatakis

More
articles